پروژه ها

1-شهرداری رشت 
2-سازمان پارکهاوفضای سبزرشت
3-سازمان اتوبوسرانی رشت و حومه
4-سازمان میادین میوه وتره باررشت
5-سازمان عمران رشت
6-سازمان خدمات موتوری رشت
7-سازمان حمل و نقل وپایانه های استان گیلان
8-شرکت ازادراه رشت قزوین
9-شرکت جهادکشاورزی و اموردام گیلان 
10-بنیادمستضعفان و اموال تملیکی 
11-سازمان نظام مهندسی
12-شهرداری منطقه 3ناحیه 1رشت
13-شهرداری منطقه 4رشت
14-سازما ن حمل و نقل ترافیک رشت 
15-شهرداری شهرستان اسالم
16-سازمان نظام مهندسی استان گیلان
17-شرکت زمزم
18-شهرداری شهرستان تولم شهر