» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 36988 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8190 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید4891 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4847 1844
دوشنبه 4536 1789
جمعه 6038 2017
شنبه 5404 1923
چهارشنبه 5171 1862
پنجشنبه 5141 1989
سه شنبه 5851 2064
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8190 2530
جمعه 7203 2483
20الی 24 شب 5529 1805
چهارشنبه 5742 2463
12الی 16 بعدازظهر 5433 2258
سه شنبه 4891 1949