» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 55832 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید12597 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید7284 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7521 3071
دوشنبه 7220 2936
جمعه 8651 3300
شنبه 8256 3258
چهارشنبه 7893 2924
پنجشنبه 7616 3128
سه شنبه 8675 3287
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 12597 4116
جمعه 10402 4036
20الی 24 شب 7805 2915
چهارشنبه 8869 3890
12الی 16 بعدازظهر 8875 3758
سه شنبه 7284 3189