» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 48973 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10653 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید6403 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6465 2434
دوشنبه 6248 2246
جمعه 7592 2603
شنبه 7077 2504
چهارشنبه 7104 2427
پنجشنبه 6717 2538
سه شنبه 7770 2684
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10653 3249
جمعه 9183 3177
20الی 24 شب 6916 2297
چهارشنبه 8028 3185
12الی 16 بعدازظهر 7790 2939
سه شنبه 6403 2589