» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 167491 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید34349 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید21836 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 21965 11756
دوشنبه 22776 11763
جمعه 24905 12138
شنبه 23281 12193
چهارشنبه 24872 12392
پنجشنبه 24559 12180
سه شنبه 25133 12558
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 34349 16037
جمعه 30292 14927
20الی 24 شب 21836 11127
چهارشنبه 31064 15084
12الی 16 بعدازظهر 26815 14655
سه شنبه 23135 13150