» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 146793 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید29759 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19262 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19350 10074
دوشنبه 19879 10026
جمعه 21116 10374
شنبه 20707 10493
چهارشنبه 21955 10548
پنجشنبه 21614 10366
سه شنبه 22172 10789
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 29759 13760
جمعه 26779 12755
20الی 24 شب 19262 9427
چهارشنبه 27368 12976
12الی 16 بعدازظهر 23582 12597
سه شنبه 20043 11155