» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 82962 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/05/1398 بازدید432 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید17514 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید10815 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 11499 5248
دوشنبه 10993 5042
جمعه 12204 5370
شنبه 12096 5378
چهارشنبه 12328 5144
پنجشنبه 11530 5350
سه شنبه 12312 5344
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 17514 6960
جمعه 15156 6604
20الی 24 شب 11464 4811
چهارشنبه 14891 6659
12الی 16 بعدازظهر 13122 6352
سه شنبه 10815 5490