» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 180021 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید36999 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23683 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23853 12903
دوشنبه 24362 12790
جمعه 26545 13186
شنبه 24947 13310
چهارشنبه 26977 13549
پنجشنبه 26410 13280
سه شنبه 26927 13629
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 36999 17432
جمعه 32395 16360
20الی 24 شب 23683 12209
چهارشنبه 33170 16456
12الی 16 بعدازظهر 29064 15968
سه شنبه 24710 14222