» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 123293 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید25038 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید16380 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 16210 8150
دوشنبه 16519 8042
جمعه 17930 8510
شنبه 17291 8438
چهارشنبه 18359 8634
پنجشنبه 18490 8636
سه شنبه 18494 8764
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 25038 11182
جمعه 22139 10389
20الی 24 شب 16380 7667
چهارشنبه 23462 10553
12الی 16 بعدازظهر 19431 10272
سه شنبه 16843 9111