» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 87626 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 16/08/1398 بازدید632 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید18026 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید11609 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 11972 5524
دوشنبه 11508 5335
جمعه 12808 5726
شنبه 12695 5697
چهارشنبه 12945 5508
پنجشنبه 12850 5671
سه شنبه 12848 5645
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18026 7317
جمعه 15865 7022
20الی 24 شب 11982 5130
چهارشنبه 16287 7053
12الی 16 بعدازظهر 13857 6761
سه شنبه 11609 5823