» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 44665 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید9871 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید5519 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5981 2243
دوشنبه 5474 2062
جمعه 7019 2355
شنبه 6435 2260
چهارشنبه 6579 2242
پنجشنبه 6186 2348
سه شنبه 6991 2428
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9871 2976
جمعه 8701 2916
20الی 24 شب 6616 2114
چهارشنبه 7129 2922
12الی 16 بعدازظهر 6829 2665
سه شنبه 5519 2345