» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 112785 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید23101 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید14948 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 14892 7285
دوشنبه 14998 7156
جمعه 16094 7516
شنبه 15970 7570
چهارشنبه 16869 7711
پنجشنبه 16823 7691
سه شنبه 17139 7868
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 23101 9956
جمعه 20416 9352
20الی 24 شب 14948 6842
چهارشنبه 21482 9440
12الی 16 بعدازظهر 17764 9199
سه شنبه 15074 8008