» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 77617 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/05/1398 بازدید432 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید16550 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید10227 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10849 4844
دوشنبه 10272 4636
جمعه 11511 4976
شنبه 11282 4975
چهارشنبه 11352 4671
پنجشنبه 10775 4914
سه شنبه 11576 4961
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 16550 6438
جمعه 14252 6097
20الی 24 شب 10770 4406
چهارشنبه 13507 6080
12الی 16 بعدازظهر 12311 5877
سه شنبه 10227 5079