» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 95205 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 16/08/1398 بازدید632 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید19525 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید12686 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 12850 6095
دوشنبه 12700 5970
جمعه 13706 6268
شنبه 13667 6286
چهارشنبه 14134 6313
پنجشنبه 14165 6346
سه شنبه 13983 6330
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 19525 8211
جمعه 17295 7790
20الی 24 شب 12983 5711
چهارشنبه 17821 7842
12الی 16 بعدازظهر 14895 7581
سه شنبه 12686 6473