» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 28629 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/11/1396 بازدید265 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید5913 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3424 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4145 1603
دوشنبه 3709 1531
جمعه 4573 1717
شنبه 3905 1599
چهارشنبه 3773 1579
پنجشنبه 4020 1625
سه شنبه 4504 1756
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 5558 2092
جمعه 5913 2078
20الی 24 شب 3995 1502
چهارشنبه 5063 2160
12الی 16 بعدازظهر 4676 1932
سه شنبه 3424 1646