» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 68224 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14821 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید8869 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 9400 4116
دوشنبه 8978 3929
جمعه 10249 4313
شنبه 10027 4270
چهارشنبه 9757 4025
پنجشنبه 9502 4270
سه شنبه 10311 4254
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14821 5585
جمعه 12396 5286
20الی 24 شب 9106 3787
چهارشنبه 12070 5203
12الی 16 بعدازظهر 10962 5008
سه شنبه 8869 4308