» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 91797 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 16/08/1398 بازدید632 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید18820 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید12211 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 12450 5809
دوشنبه 12116 5651
جمعه 13243 6007
شنبه 13302 6053
چهارشنبه 13637 6022
پنجشنبه 13577 6091
سه شنبه 13472 6036
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18820 7816
جمعه 16646 7474
20الی 24 شب 12474 5445
چهارشنبه 17171 7513
12الی 16 بعدازظهر 14475 7252
سه شنبه 12211 6169