» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 63951 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14003 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید8383 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8750 3850
دوشنبه 8385 3659
جمعه 9705 4057
شنبه 9488 4032
چهارشنبه 9065 3712
پنجشنبه 8925 3976
سه شنبه 9633 3955
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14003 5236
جمعه 11926 4979
20الی 24 شب 8843 3576
چهارشنبه 10703 4786
12الی 16 بعدازظهر 10093 4652
سه شنبه 8383 4012