» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 129087 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید25840 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید16929 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17076 8734
دوشنبه 17384 8682
جمعه 18763 9049
شنبه 18299 9094
چهارشنبه 19052 9118
پنجشنبه 19171 9108
سه شنبه 19342 9316
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 25840 11907
جمعه 23535 11081
20الی 24 شب 16929 8160
چهارشنبه 24589 11287
12الی 16 بعدازظهر 20567 10926
سه شنبه 17627 9740