» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 158703 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید32326 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20715 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 20858 11009
دوشنبه 21463 11039
جمعه 23322 11295
شنبه 22199 11472
چهارشنبه 23569 11612
پنجشنبه 23359 11341
سه شنبه 23933 11829
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 32326 15079
جمعه 28826 14002
20الی 24 شب 20715 10363
چهارشنبه 29572 14154
12الی 16 بعدازظهر 25660 13764
سه شنبه 21604 12235