» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 40961 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8993 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید5170 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5465 2084
دوشنبه 5065 1917
جمعه 6575 2193
شنبه 5940 2100
چهارشنبه 5781 2058
پنجشنبه 5609 2157
سه شنبه 6526 2258
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8993 2760
جمعه 8129 2718
20الی 24 شب 6162 1973
چهارشنبه 6344 2709
12الی 16 بعدازظهر 6163 2463
سه شنبه 5170 2144