» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 72371 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید15699 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید9541 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 9993 4442
دوشنبه 9507 4243
جمعه 10803 4619
شنبه 10641 4582
چهارشنبه 10352 4296
پنجشنبه 10082 4536
سه شنبه 10993 4602
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15699 5979
جمعه 13095 5642
20الی 24 شب 9801 4045
چهارشنبه 12536 5589
12الی 16 بعدازظهر 11699 5394
سه شنبه 9541 4671