» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 138281 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید27837 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18124 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 18362 9424
دوشنبه 18571 9292
جمعه 19985 9749
شنبه 19614 9870
چهارشنبه 20491 9823
پنجشنبه 20474 9784
سه شنبه 20784 10047
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 27837 12841
جمعه 25269 11958
20الی 24 شب 18124 8819
چهارشنبه 26106 12169
12الی 16 بعدازظهر 22029 11773
سه شنبه 18916 10429