ماشین آلات

مراحل جمع آوری ودفن مواد زائد  توسط ماشین آلات به صورت مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی امکان پذیراست. روش های مناسب جمع آوری وحمل و نقل مواد زائد از عوامل تاثیر گذار درکنترل آلودگیهای زیست محیطی می باشد.